സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ കാരണമെന്ത്?

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വിമാനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് എനിക്കൊരു അത്ഭുത വസ്തുവായിരുന്നു. വളർന്നു വലുതായി വിമാനത്തിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ വരെ സാധിച്ചു എങ്കിലും ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും ആശങ്കളും നിലനിൽക്കുന്നു.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പല ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ എന്റെ ആശങ്കശിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽകുന്നത്, ആകാശത്ത് കൂടി പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നാണ്. സിനിമകളിലും മറ്റും നമ്മൾ ഇതിന് പല പരിഹാരങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പാരച്യൂട്ട് എടുത്ത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ചാടുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രാ വിമാനങ്ങളിലൊന്നും എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

ആപത്ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? പിന്നെ എന്തു കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര പാരച്യൂട്ടുകൾ വിമാനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നതാണ് എന്നെ അലട്ടിയിരുന്ന സംശയം. എന്റെ അതേ സംശയം നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയയൊരു സംശയ നിവാരണം ഞാൻ നൽകാം.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

വാണിജ്യ എയർലൈനുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിനടിയിൽ ഒരു പാരച്യൂട്ട് കണ്ടെത്താത്തതിന് പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട്:

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

1. പാരച്യൂട്ടുകൾ വലുതും ഭാരമേറിയതും ചെലവേറിയതുമാണ്. അവ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിനടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അവ ധാരാളം സ്ഥലം കൈവശമാക്കുകയും വിമാനത്തിന് ധാരാളം ഭാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

പാരച്യൂട്ടുകൾക്ക് പതിവായി പരിശോധനയും വീണ്ടും പാക്കേജിംഗും ആവശ്യമാണ്. ഒരു വിമാനത്തിന് നൂറുകണക്കിന് പാരച്യൂട്ടുകൾ നൽകുന്നത് ചെലവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് വിമാന സർവ്വീസുകളെ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാക്കും.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

2. യാത്രക്കാർക്ക് അവ ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല. കുറഞ്ഞത് ഒരു മിതമായ പരിശീലനം കൂടാതെ മിക്ക ആളുകൾക്കും പാരച്യൂട്ട് ശരിയായി കെട്ടാൻ പോലും കഴിയില്ല.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

അവ എളുപ്പത്തിൽ തുറന്ന് സുരക്ഷിതമായി താഴെ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. നിലത്തു തന്നെ ധാരാളം സമയമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കേ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്തും ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമുള്ള സാഹചര്യത്തിലും ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

3. സാധാരണ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും വെളിയിലേക്ക് ചാടാനും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു മാർഗമില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ജമ്പിംഗ് എക്സിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വിമാനം പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

സാധാരണ വിമാനങ്ങളുടെ വശത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വാതിലുകളിൽ നിന്നോ എമർജൻസി ഹാച്ചുകളിൽ നിന്നോ ചാടിയാൽ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിലോ വാലിലോ ചെന്ന് അടിച്ചേക്കാം. സുരക്ഷിതമായി ചാടണമെങ്കിൻ ക്യാബിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഒരു റാമ്പ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

4. ഇവ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. വിമാനത്തിന് ലാൻഡിംഗിന് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത, എന്നാൽ എല്ലാവരേയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ ധാരാളം സമയമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, പകൽസമയത്ത്, കരയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവ ഉപോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിലും ഇവ ഉപയോഗപ്രദമാകുമായിരുന്ന ഒരു കേസിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 232 കേസാണിത്.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

എന്നാൽ ഈ വിമാനത്തിന് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പിൻ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണിത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ചാടുന്നത് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അപകടകരമായിരുന്നു.

സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സഞ്ചാരികൾക്കും ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ത്?

ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പാരച്യൂട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇത്രയധികം വികസിച്ച കാലയളവിൽ വിമാന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Parachutes are not provided for the safety of passengers on flights, Do you know why? Read more Malayalam.
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X