വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

Written By:

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളായി കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മള്‍ മാറിയിട്ട് കാലം അധികമായിട്ടില്ല. കലാവസ്തുക്കളോടുള്ളതിന് സമാനമായ ആരാധന തന്നെയാണ് വാഹന ഡിസൈനുകളോട് ഇന്ന് നമ്മള്‍ പുലര്‍ത്തുന്നത്. വാഹനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ മൗലിക സൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാന്‍ നമ്മള്‍ മോഡിഫിക്കേഷന്‍ കലാകാരന്മാരുടെ സഹായം തേടുന്നു.

ചിലര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ചിത്രം വരച്ചുവെച്ചാണ് തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിന് നിരത്തില്‍ വ്യതിരിക്ത സൗന്ദര്യം നല്‍കുന്നത്. കാര്‍ ഗ്രാഫിറ്റികള്‍ എന്ന് ഇവയെ വിളിച്ചാലും തരക്കേടില്ല. ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുമരുകളാണ് ഇവ. താഴെയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക.

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

വാഹനങ്ങളെ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുന്ന വിധം

Cars താരതമ്യപ്പെടുത്തൂ

ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ റേഞ്ച് റോവര്‍ ഇവോക്
ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ റേഞ്ച് റോവര്‍ ഇവോക് വേരിയന്റ്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ
-- താരതമ്യത്തിന് കാര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ --
English summary
Here you can click through some funny car images.
Please Wait while comments are loading...

Latest Photos