എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

Posted By:

സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ചിത്രങ്ങളുടേതാണെന്നു പറയാം. രസകരമായ ജീവിതസന്ദര്‍ങ്ങള്‍ ഫ്രീസ് ചെയ്‌തെടുത്ത് നമ്മള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയെ പലതരത്തില്‍ നമുക്ക് വിഭാഗീകരിക്കാം. സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ഹിറ്റായ ചില രസകരമായ ഓട്ടോമൊബൈല്‍ ചിത്രങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇവയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയതാകണമെന്നില്ല. എല്ലാം പഴയതാകണമെന്നും ഇല്ല. ഒന്നു കണ്ടുനോക്കൂ....

ലേൻ കീപ്പിംഗ് എയ്ഡ്

ലേൻ കീപ്പിംഗ് എയ്ഡ്

നെയ്റോബിയിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച

മരുഭൂമിയിലെ ഡ്രൈവ്

മരുഭൂമിയിലെ ഡ്രൈവ്

വീൽചിത്രം

ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്

ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്

കൺഫൂഷൻ വേണ്ടാ...

ചുരം കയറാം

ചുരം കയറാം

താമരശ്ശേ....രി ചുരം

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

പരിസ്ഥിതിസ്നേഹം

പരിസ്ഥിതിസ്നേഹം

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

ധൂം ത്രീ കണ്ട് പൈസ പോയവർ

ധൂം ത്രീ കണ്ട് പൈസ പോയവർ

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

കാത്തുനിൽപ്

കാത്തുനിൽപ്

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

മഞ്ഞുതീവണ്ടി

മഞ്ഞുതീവണ്ടി

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

ചക്രം കുറഞ്ഞു എന്നു പറയരുത്!

ചക്രം കുറഞ്ഞു എന്നു പറയരുത്!

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

മരണക്കിണർ

മരണക്കിണർ

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എടുത്തു പൊക്കിക്കളഞ്ഞു!

എടുത്തു പൊക്കിക്കളഞ്ഞു!

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

മസിൽ കാർ

മസിൽ കാർ

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

ഡ്രൈവർക്ക് നിറുത്താതിരിക്കാനാവുമോ?

ഡ്രൈവർക്ക് നിറുത്താതിരിക്കാനാവുമോ?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

ചൊവ്വയിലെത്താൻ നമ്മൾ ഇത്ര പണിപ്പെട്ടില്ല!

ചൊവ്വയിലെത്താൻ നമ്മൾ ഇത്ര പണിപ്പെട്ടില്ല!

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

മോട്ടോർവണ്ടി

മോട്ടോർവണ്ടി

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

ആകാശത്തിലെ ഇന്ത്യ

ആകാശത്തിലെ ഇന്ത്യ

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

മറിച്ചിടരുത്, പ്ലീസ്...

മറിച്ചിടരുത്, പ്ലീസ്...

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം...!!?

English summary
Here you can find some funny automobile images.
Story first published: Friday, January 10, 2014, 12:35 [IST]

Latest Photos

 

ഉടനടി ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റുകള് ഡ്രൈവ്സ്പാര്ക്കില് നിന്നും
Malayalam Drivespark

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more