സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശം അന്തിമമാക്കിയാൽ 2022 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 15 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് കഴിയില്ല.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അഭിപ്രായം തേടി.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കും - കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മുനിസിപ്പൽ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

2022 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് 15 വർഷത്തിനുശേഷം തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കാൻ കഴിയില്ല.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

ഇത് എല്ലാ സർക്കാർ - കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, യുടി, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മുനിസിപ്പൽ ബോഡികൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാകും എന്ന് റോഡ്, ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

2021-22 ഫെബ്രുവരി 1 ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വോളണ്ടറി വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങൾക്ക് 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് 15 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമാണ്.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും എതിർപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രാലയം കരട് നിയമങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനം മാർച്ച് 12 -ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

2021-22 ലെ ബജറ്റ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വാഹന സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

തുടക്കത്തിൽ ഒരു കോടി വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പിംഗിനായി പോകുമെന്നും നയം 10,000 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും റോഡ്, ഗതാഗത, ദേശീയപാത, MSME മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞിരുന്നു.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

ഈ പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ 10-12 മടങ്ങ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുമായി പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഹരിത നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

അതേസമയം ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, സിഎൻജി, എത്തനോൾ, എൽപിജി തുടങ്ങിയ ഇതര ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. ഹരിതനികുതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മലിനീകരണത്തെ നേരിടാൻ ഉപയോഗിക്കും.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ ആയുസ് 15 വർഷം; കരട് വിജ്ഞാപനവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം

പദ്ധതി പ്രകാരം, എട്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് റോഡ് ടാക്സിന്റെ 10-25 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കുമ്പോൾ ഹരിത നികുതി ഈടാക്കാം.

Most Read Articles

Malayalam
English summary
Gorvenment Vehicles Above 15 Years Old Will Not Able Allowed On Road After 2022 April 1st. Read in Malayalam.
 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X